O. Ignacy Posadzy zawsze zachęcał nowowyświęconych kapłanów Towarzystwa Chrystusowego, by swoje Msze św. prymicyjne odprawiali także u Sióstr Misjonarek. Tak było również w tym roku, kiedy 27 maja w kaplicy domu głównego Eucharystię sprawował ks. Chris Czapla SChr, który dwa dni wcześniej przyjął święcenia prezbiteratu przez posługę bpa Szymona Stułkowskiego.

Nawiązując do obchodzonego tego dnia w Kościele święta Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana, ks. Chris podkreślił w homilii ofiarniczy charakter kapłaństwa, którego najpiękniejszy wzór znajdujemy w Jezusie Chrystusie. Tradycyjnie uroczysty charakter miało błogosławieństwo prymicyjne, jakiego ks. neoprezbiter udzielił ks. kapelanowi oraz siostrom.

Po Mszy św. natomiast życzenia w imieniu naszej zakonnej wspólnoty skierowała s. Marta Matuła, wykorzystując słowa wypowiadane podczas święceń po namaszczeniu krzyżmem i podaniu darów chleba i wina: „Nasz Pan, Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu Ofiarę. (…) Rozważaj co będziesz czynić, naśladuj to, czego będziesz dokonywać, i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego krzyża”. Niech wzruszenie z powodu bliskości Boga w Eucharystii i innych sakramentach nie gaśnie w księdzu neoprezbiterze.

Zdjęcia